Lhag

Онолын мэдлэг олж авах

МАКРО ЭДИЙН ЗАСАГ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 10

2010-03-12 19:58

5.1. Ном зүй

А. Үндсэн сурах бичиг.

1.1.Р. Оросоо   Макро эдийн засаг УБ 2005

1.2. Кемпелл Макконнел, Стэнли Л.Брю  Экономикс I, II УБ 2000

1.3. Б.Сувд, Б.Алтанцэцэг  Эконимикс  Уб 2000

Б. Бусад ном, гарын авлага.

2.1. Р.Амаржаргал, Д.Батжаргал, Ж.Батхуяг   Эдийн засгийн ухаан Уб 2000

2.2. Б.Норжваанчиг   Эдийн засгийн ухаан I УБ 1997

2.3. Б.Норжваанчиг   Эдийн засгийн ухаан II УБ 1999

2.4. Б.Сувд, Г.Миеэгомбо Зах зээлийн эдийн засгийн онол, практикийн  үндэс УБ 1197                                                      

2.5. Ц.Намсрай  Эдийн засгийн онолын үндэс УБ 1996

2.6. С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи  Экономикс Москва 1993 г

2.7. П.Самуэльсон, В.Нордхаус Экономика  Москва 1999 г

2.8. Г.Цэдэндагва “Эдийн засгийн ухаан”

2.9. Батбаяр ”Эдийн засгийн онол “ УБ 2004 он

2.10. Г. Цэдэндагва “ Эдийн засгийн онол”

2.11. П.Жасрай Эдийн засгийн ухаан

В. Дадлага семинарын ном.

3.1. Р.Оросоо Макро эдийн засаг (Бодлого, дасгал, тест)

3.2. Ред. Г.Лут, Т.Цэнд-Аюуш, А.Онон Микро,макро эдийн засгийн бодлого, дасгалын хураамж Уб     1999

3.3. Р.Оросоо, С.Хандсүрэн  Эдийн засгийн онол (бодлого, дасгал, тест) УБ 2006 он

3.4. Ред. Б.Сувд Микро эдийн засаг. (бодлого, дасгал, тест) Уб 1997, 2000

Г. Хууль тогтоомж болон төр засгийн бодлогын

чанартай баримт бичиг

4.1. Газрын тухай хууль

4.2. Хөдөлмөрийн тухай хууль

4.3. Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль

4.6. Шудрага бус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах тухай хууль

4.7. Зохиогчийн эрхийн тухай хууль

4.8. Патентийн тухай хууль

4.9. Цалингийн доод хэмжээний тухай хууль

4.10. Төсвийн тухай хууль

4.11. Тухайн оны төсвийн хууль

4.12. Төрөөс мөнгөний талаар баримтлах бодлого (тухайн оны)

4.13. Улсын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл (тухайн оны)

4.14. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль

4.15. Статистикийн эмхтгэлүүд

4.16. Засгийн газрын тогтоол Цалингийн доод хэмжээг шинэчлэх батлах тухай (жил тутмын)

Боловсруулсан дэд профессор С.Лхагважав

      5.2. Бусад хэрэглэгдэхүүн.

                          Дараах материалуудыг сургалтын хэрэгсэл хэрэглэгдэхүүн болгон ашиглана.

·          Компьютер, диск

·          Самбар, арилдаг фламастер, шохой

·          Кодоскоп, слаяд                           

·          Үзүүлэн заалтуур

·          Тестийн сан

·          Дасгал  бодлого даалгаврууд

·          Тарааж өгөх материал

5.3. Хичээлийн хөтөалбөрийн хавсралт

Хавсралт №1

А. Улирлын шалгалтын асуулт

   Батлав. ЭЗНББ-ийн сургуулийн захирал   …..              Л.Оюун  

   Хянав. ЭЗНББ-ийн тэнхмийн эрхлэгч …     ……         .Ариунаа

Макро эдийн засаг хичээлийг 32 цагийн лекц, 32 цагийн семинрын хүрээнд

судалдаг мэргэжлийн ангид зориулсан улирлын шалгалтын асуулт

 1. 1.       Макро эдийн засаг түүний судлах зүйл
 2. 2.       Макро эдийн засгийн үндсэн зорилго.
 3. 3.       Эдийн засаг тогтвортой байх.
 4. 4.       Эдийн засаг үр ашигтай байх.
 5. 5.       Эдийн засаг эрүүл байх
 6. 6.       Макро эдийн засгийн бодлогын хүчин зүйлс буюу хэрэгслүүд: сангийн, мөнгөний, цалингийн, гадаад эдийн засгийн 
 7. 7.       Эдийн засгийн бүтэц бүтээгдэхүүн орлогын орчил
 8. 8.       Макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд: ҮНБ, ДНБ, ҮЦБ, ҮО, ХО, татвар төлсний дараах хувийн орлого тэдгээрийн үүрэг ач холброгдол
 9. 9.       Нэрлэсэн ба бодит үндэсний нийт бүтээгдэхүүн, түүний эдийн засгийн утга агуулга.
 10. 10.    Үндэсний нийт бүтээгдэхүүнийг тооцох арга, зарчим.
 11. 11.    Үндэсний нийт бүтээгдэхүүнийг орлогоор тооцох арга
 12. 12.    Үндэсний нийт бүтээгдэхүүнийг зарлагаар тооцох арга
 13. 13.    ҮЦБ-ыг тооцох аргууд 
 14. 14.    ҮНБ-ий дефлятор
 15. 15.    ҮО-ыг орлогоор тооцоход  ашиглах орлогын төрөл
 16. 16.    ХО-ыг орлогоор тооцоход ашиглах орлогын төрөл
 17. 17.    Нэг хүн амд ноогдох ҮНБ-ий хэмжээ түүний эдийн засгийн агуулга
 18. 18.    Эдийн засгийн өсөлтийг тооцох арга
 19. 19.    Нийлмэл эрэлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс,
 20. 20.    Нийлмэл эрэлтийн муруй, түүний шилжилтийн урга агуулга  
 21. 21.    Нийлмэл эрэлтэд нөлөөлдөг үнийн бус хүчин зүйлс
 22. 22.    Нийлмэл нийлүүлэлт түүнд нөлөөлдөг хүчин зүйлс
 23. 23.    Нийлмэл нийлүүлэлтийн муруйн бүрдэл хэсгүүд
 24. 24.    Богино хугацааны нийлмэл нийлүүлэлтийн муруйн  (Кейнсийн хэрчмийн) эдийн засгийн утга агуулга.
 25. 25.    Дунд хугацааны нийлмэл нийлүүлэлтийн муруйн  (завсрын хэрчмийн) эдийн засгийн утга агуулга.
 26. 26.    Урт хугацааны нийлмэл нийлүүлэлтийн муруйн  (сонгодог чиглэлийн хэрчмийн ) эдийн засгийн утга агуулга.
 27. 27.    Орлого, хэрэглээ, хуримтлалын хамаарал
 28. 28.    Орлогоос үл хамаарах хэрэглээ, түүний өөрчлөлт, орлогоос үл хамаарах хэрэглээний муруй, түүний шилжилт
 29. 29.    Хэрэглээ хуримтлалын функц 
 30. 30.    Ахиуц хэрэглээ, ахиуц хуримтлал, эдгээрийг тооцох арга
 31. 31.    Энгелийн хууль, Кейнсийн сэтгэл зүйн хууль түүний үйлчлэл график дүрслэл
 32. 32.    Орлого хэрэглээний хамаарал, тэдгээрийн муруй.
 33. 33.    Орлогоос үл хамаарах хэрэглээ түүний муруй.
 34. 34.    Орлогоос үл хамаарах хэрэглээний өөрчлөлт түүнд нөлөөлдөг хүчин зүйл.
 35. 35.    Хэрэглээний муруй. Ахиуц хэрэглээ түүнийг тооцох арга
 36. 36.    Хэрэглээний функци
 37. 37.    Хуримтлалын функци.
 38. 38.    Ахиуц хуримтлал түүнийг тооцох арга.
 39. 39.    Энгелийн хууль түүний үйлчлэл
 40. 40.    Кейнсийн сэтгэл зүйн хууль.
 41. 41.    Орлогын өөрчлөлт, ахиуц хэрэглээ, ахиуц хуримтлалын хоорондын хамаарал
 42. 42.    Сонгодог чиглэлийнхний хуримтлал хөрөнгө оруулалтын талаар баримталдаг үзэл
 43. 43.    Кейнсийн чиглэлийнхний хуримтлал хөрөнгө оруулалтын талаар баримталдаг  үзэл
 44. 44.    Сонгодог ба Кейнсийн чиглэлийнхний хуримтлал хөрөнгө оруулалтын талаар баримталдаг үзлийн ижил, ялгаатай тал. 
 45. 45.    Хуримтлал хөрөнгө оруулалтын хоорондын хамаарал
 46. 46.    Хөрөнгө оруулалтын тухай ойлголт.
 47. 47.    Хөрөнгө оруулалтын ангилалт.
 48. 48.    Хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөгч хүчин зүйлс.
 49. 49.    Хөрөнгө оруулалтад нөлөөлдөг хүүгийн бус хүчин зүйлс
 50. 50.    Хөрөнгө оруулалтаас олох ашиг түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйл
 51. 51.    Зээлийн нэрлэсэн ба бодит хүү хөрөнгө оруулалтын хоорондын хамаарал
 52. 52.    Мөнгө түүний гүйцэтгэх үүрэг.
 53. 53.    Мөнгөний төрөл.
 54. 54.    Мөнгөний эрэлт, түүний төрөл
 55. 55.    Мөнгөний эрэлтэд нөлөөлөгч хүчин зүйлс.
 56. 56.    Мөнгөний нийлүүлэлт
 57. 57.    Суурь мөнгөтүүний тооцох арга.
 58. 58.    Банкны нөөц (нийт, зүйлшгүй, илүүдэл нөөц)
 59. 59.    Мөнгөний тооны онол.
 60. 60.    Мөнгөний мультпликатор, түүнийг тооцох арга.
 61. 61.    Мөнгөний нийлүүлэлтэд нөлөөлөгч хүчин зүйлс.
 62. 62.    Мөнгөний нийлүүлэлтэд зээлийн үзүүлэх нөлөө.
 63. 63.    Мөнгөний эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэр
 64. 64.    Төрөөс эдийн засгийг зохицуулах шаардлага.
 65. 65.    Төрийн эдийн засгийн үүрэг
 66. 66.    Төрөөс эдийн засгийн зохицуулах үйл ажиллагааны чиглэл
 67. 67.    Хөдөлмөрийн зах зээл түүний онцлог.
 68. 68.    Эдийн засгийн идэвхтэй ба идэвхгүй хүн ам.
 69. 69.    Ажил эрхлэлт, ажилгүйдэл
 70. 70.    Ажилгүйдлийн хэлбэрүүд.
 71. 71.    Ажил эрхлэлт ба ажилгүйдлийн түвшинг тооцох арга.
 72. 72.    Хөдөлмөр бүрэн эрхлэлтийн үеийн ажилгүйдэл
 73. 73.    Ажилгүйдлийн эдийн засгийн үр дагавар.
 74. 74.    Оукений хууль. Энэ хуулиар гээгдэх ҮНБ-ий хэмжээг тооцох арга
 75. 75.    Ажилгүйдлийн нийгмийн үр дагавар
 76. 76.    Ажилгүйдлийг бууруулах арга зам
 77. 77.    Ханш уналтын тухай ойлголт.
 78. 78.    Гүйлгээнд байх мөнгөний тоо түүнийг тоцох арга
 79. 79.    Ханш уналтын төрөл
 80. 80.    Ханш уналтын шалтгаан.
 81. 81.    Ханш уналтын түвшин, нөлөөлөгч хүчин зүйлс.
 82. 82.    Ханш уналтын нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл.
 83. 83.    Ханш уналтыг бууруулах арга зам
 84. 84.    Төрийн сангийн бодлого
 85. 85.    Төрийн сангийн бодлогын төрөл, зорилго.
 86. 86.    Сангийн бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл: татвар улсын худалдаа
 87. 87.    Татварын төрөл, хэлбэр, гүйцэтгэх үүрэг, Лафферийн муруй.
 88. 88.    Татварын мультпликатор, түүний эдийн засгийн утга, тооцох арга
 89. 89.    Зардлын мультпликатор, түүний эдийн засгийн утга,тооцох арга
 90. 90.    Төв банк түүний үүрэг.
 91. 91.    Мөнгөний бодлого түүний төрөл.
 92. 92.    Мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл.
 93. 93.    Зайлшгүй нөөцийн норм.
 94. 94.    Банкны илүүдэл нөөцийн норм түүнийг тоцох арга
 95. 95.    Эдийн засгийн хөгжлийн мөчлөгүүд: оргил, бууралт, зогсонги байдал, сэргэлт, өрнөлт.
 96. 96.    Эдийн засгийн эрчимтэй ба эрчимтэй бус өсөлт.
 97. 97.    Өсөлтөнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс.
 98. 98.    Уламжлалт ба орчин үеийн онолын чиглэлийн эдийн засгийн өсөлтийн тухай үзэл баримтлал.
 99. 99.    Өсөлтийн тухай Слоугийн загвар
 100. 100.Гадаад худалдаа үүссэн нөхцөл шалтгаан.
 101. 101.Харьцангуй давуу талын онол.
 102. 102.Гадаад худалдаанаас олох ашиг.
 103. 103.Гадаад худалдааны тэнцэл.
 104. 104.Гадаад худалдааны бодлого.
 105. 105.Валютын тухай ойлголт.
 106. 106.Валютын төрөл.
 107. 107.Валютын эрэлт нийлүүлэлт нөлөөлөгч хүчин зүйлс.
 108. 108.Валютын ханш: тогтмол ба хөвөгч ханш.
 109. 109.Валютын алтан стандарт.
 110. 110.
Ангилал : Макро | Нийтэлсэн : **no name | Уншсан (886) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл